top of page

PRIVACY STATEMENT

Stichting “de Korenmolen ’s-Gravenzande” hierna “De Korenmolen” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. “De Korenmolen” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bestuur van “De Korenmolen” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens zoals aangegeven onderaan dit document

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Uw persoonsgegevens worden door “De Korenmolen” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Donateursadministratie

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door “De Korenmolen”

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletter(s)

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors

Persoonsgegevens van sponsors worden door “De Korenmolen” verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden

 • Communicatie over de sponsorovereenkomst en/of uitnodigingen

 • Het uitvoering geven of het uitgeven van een sponsorovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen sponsorovereenkomst.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de “De Korenmolen” de volgende persoonsgegevens van

u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres

Privacy statement “De Korenmolen” – mei 2018

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we

geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beeldmateriaal

Wij behouden ons het recht voor foto’s en/of video’s te mogen maken bij activiteiten en/of

evenementen die door “De Korenmolen” georganiseerd zijn.  Deze foto’s en video’s plaatsen wij,

behalve als er personen, met name minderjarige kinderen, op herkenbaar zijn,

op de website van onze stichting of andere sociale media, die op naam staan van

“De Korenmolen”. Bij deelname gaat u hier automatisch mee akkoord.

Bewaartermijn

“De Korenmolen” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens “De Korenmolen” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn

 • gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Alle vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

 • persoonsgegeven

bottom of page